Uwarunkowania prawne

Kategoria: O programie
Opublikowano: wtorek, 02, kwiecień 2013 16:26
Super User
Odsłony: 1474

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) wśród wielu zadań realizowanych przez powiat wymienia również politykę prorodzinną.

W tym zakresie należy również odnieść się do najważniejszego aktu prawnego w Polsce - Konstytucji RP, która reguluje kwestie małżeństwa i rodziny odpowiednio w art. 18 i art. 71. Zgodnie z art. 18 małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 71 stanowi, że Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

Również w aktach prawa międzynarodowego znajdują się przepisy, które odnoszą się do szczególnej pozycji i konieczności ochrony małżeństwa i rodziny. Należy tu wymienić:

  1. Powszechną Deklarację Praw Człowieka, w szczególności art. 16, zgodnie z którym rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa,

  2. Europejską Kartę Społeczną Rady Europy, która stanowi, że rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa, ma prawo do odpowiedniej ochrony społecznej i ekonomicznej dla zapewnienia jej pełnego rozwoju,

  3. Kartę Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, we wstępie do której czytamy, że rodzina, jako związek naturalny, pierwotny w stosunku do państwa czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, posiada swoje własne, niezbywalne prawa.