TAKrodzina.pl na konwencie powiatów

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: poniedziałek, 20, maj 2013 20:21
Super User
Odsłony: 442
W Radomiu obradował Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego poświęcony tematom społecznym. – W kwestii powiatowej polityki rodzinnej ustawodawca w żaden sposób się nie wypowiedział. Możemy się wykazać kreatywnością i własnymi pomysłami. Postanowiliśmy więc skorzystać z tej wolności. – mówił Starosta Piotr Uściński przedstawiając nasz program polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl oraz Powiatową Kartę Rodziny. 

Starosta przedstawił uczestnikom konwentu statystyki i szacunkowe dane demograficzne dotyczące powiatu wołomińskiego. Przez ostatnich 10 lat, przy jednoczesnym wzroście liczby mieszkańców o 45 tys . (185 tys. – 2012, 230 tys. – 2012), liczby rodzin o 11 tys. (54 tys. - 2002, 65 tys.- 2012) liczba rodzin wielodzietnych pozostała na podobnym poziomie - 4 tys. rodzin z trojgiem dzieci, tysiąc z czworgiem dzieci i około 400 rodzin tzw. 5+ czyli z piątką lub więcej dzieci.

- Polityka prorodzinna jest zadaniem własnym powiatu i jest to zapisane w pkt. 4 ustawy kompetencyjnej. Każda z kompetencji, przypisanych powiatowi, opisana jest w rozmaitych ustawach dodatkowych, gdzie szczegółowo określono, co samorząd ma w danym zakresie robić, jak, z kim, kiedy i za jakie pieniądze - mówi Piotr Uściński, starosta wołomiński. - Tylko w kwestii polityki rodzinnej ustawodawca w żaden sposób się nie wypowiedział, pozostawiając tym samym samorządowi pełną dowolność działania. Właściwie tylko w tej jednej sprawie możemy się wykazać kreatywnością i własnymi pomysłami. Postanowiliśmy więc skorzystać z tej wolności. – mówił na konwencie dla www.portalsamorządowy.pl Piotr Uściński. ("Dotacje dla gmin na ulgi dla rodzin", http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/dotacje-dla-gmin-na-ulgi-dla-rodzin,41518.html)

Dlatego jeszcze we wrześniu Starostwo przyjęło do realizacji powiatowy program "TAK rodzina pl”. Głównym celem polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim, jak zapisano w uchwale, jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. Opracowaliśmy już projekt Powiatowej Karty Rodziny. Każda gmina i każde miasto powiatu będzie mogło przystąpić do programu. Karta przełoży się to konkretne korzyści dla rodzin wielodzietnych. Powiat Wołomiński będzie udzielał gminom specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg. Na 2013 rok pieniądze na ten cel w budżecie już zarezerwowano. (Wprowadzamy „Powiatową Kartę Rodziny TAKrodzina.pl” http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=612)

Podczas konwentu dyskutowane były takie tematy jak słabe i mocne strony ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stan realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej, funkcjonowanie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności , ocena realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, doświadczenia we wdrażaniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, kształcenie kadr do realizacji programów pomocy społecznej, perspektywy zmian w systemie pomocy społecznej, finansowanie świadczeń zdrowotnych na Mazowszu w 2012 i 2013 roku. Uczestnicy konwentu wybrali także swoje przedstawicielstwo do uczestnictwa w pracach Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. 

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa powiatu wołomińskiego
Wyk. mat. A.Wejner www.portalsamorządowy.pl 
 
Data umieszczenia: 26.11.2012 r.