I spotkanie Powiatowej Rady do spraw Rodziny

Kategoria: Aktualnosci
Opublikowano: wtorek, 21, maj 2013 08:26
Super User
Odsłony: 1568
Rada do spraw Rodziny została powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego. Jej zadaniem jest wspieranie realizacji Programu Polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl oraz jego monitorowanie, a także inicjowanie i koordynowanie współpracy lokalnych podmiotów instytucji publicznych i społecznych działających na rzecz rodziny. 

Powiatowej Radzie ds. Rodziny przewodniczył Piotr Uściński, Starosta Wołomiński. Powiat Wołomiński reprezentowali radni : Adam Kopczyński, Marta Rajchert i Sylwia Matusiak, Jolanta Tlaga - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele poszczególnych miast , gmin powiatu oraz organizacji pozarządowych: Liliana Zientecka (Gmina Wołomin), Grażyna Wojciechowska (Ząbki) , Marta Jabłecka i Aleksandra Skonieczna (Tłuszcz), Zdzisława Wyszomirska (Poświętne), Agata Mijewska (Zielonka), Agata Bochenek (Klembów), Teresa Kapela, Urszula Koc (Związek Dużych Rodzin TRZY PLUS), Beata Cupriak (Stowarzyszenie Qźnia), Magdalena Jankowska-Makowska (Stowarzyszenie PRO Pracownia Rozwoju Osobowości), Katarzyna Orych (Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej „Rodzina”) , Dorota Jaworska (Fundacja Mamy Wołomin), Anna Szczerba (Zielonkowskie Forum Samorządowe) i Maciej Puławski (Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju). 

Prezentację założeń programu TAKrodzina.pl oraz Powiatowej Karty Rodziny przeprowadziła Jolanta Pęgier, która w starostwie zajmuje się wdrożeniem tego przedsięwzięcia. 

- Polityka prorodzinna, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jest jednym z zadań publicznych powiatu. Wcześniej w Powiecie Wołomińskim nie funkcjonował dokument, który w sposób kompleksowy regulowałby zagadnienia związane z polityką prorodzinną o charakterze ponadgminnym. Dlatego powstał nasz wieloletni program „TAKrodzina.pl” - mówił Starosta Piotr Uściński. - Rodziny potrzebują różnego rodzaju wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu, dlatego tak ważne jest by je wspierać i pomagać im nie tylko materialnie, ale także na płaszczyźnie intelektualnej i emocjonalnej. Jest to ambitny cel i do jego realizacji – z Państwa pomocą - będziemy dążyć. – podkreślał starosta.

Głównym celem polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. Z przekazanego przez Jolantę Pęgier opisu programu wynika, iż pierwszym celem szczegółowym przyjętego programu jest wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa. Zaplanowaliśmy tu szereg działań, m.in. przeprowadzanie kampanii społecznej promującej rodzinę i rodziny wielodzietne, wspieranie poradnictwa i szkoleń dla rodzin i chcących założyć rodzinę oraz wspieranie rozwoju organizacji społecznych stawiających sobie za cel dobro rodziny, przeprowadzenie programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokazującego wartość rodziny i dziecka.

Kolejny cel TAKrodzina.pl to tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rodziny. Tutaj znalazło się miejsce na powołanie właśnie Rady ds. Rodziny, wspieranie prorodzinnych inicjatyw samorządów gminnych, wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny, promowanie prorodzinnych działań przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie konkursu „Firma przyjazna rodzinie” i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną.

Starostwo ogłosiło na początku stycznia otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2013 roku zadań publicznych w tym zakresie. To konkursy na integrację dzieci i młodzieży ze środowisk miejskich i wiejskich przez udział w przedsięwzięciach edukacyjno-wychowawczych; na wzmacnianie więzi rodzinnych i ich wpływu na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży; na prowadzenie spotkań dla rodzin potrzebujących porad i pomocy specjalistów z zakresu psychologii, prawa lub terapeutów i doradców rozwoju osobistego; na przeprowadzenie warsztatów promujących pozytywny model rodziny oraz na przeprowadzenie testowe programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokazującego wartość rodziny i dziecka. Termin składania ofert upływa 4 lutego 2013r.

Wprowadzana przez Starostwo Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl jest skierowana do rodzin wielodzietnych (w tym do rodzin zastępczych) - wychowujących troje i więcej dzieci. W grudniu 2012r. do wszystkich miast i gmin Starostwo przekazało pełen komplet dokumentacji. Aby ułatwić podejmowanie przez Rady Gmin inicjatyw w tym zakresie, przekazano także projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Programu. 

Nasza Karta Rodziny będzie uprawniała m.in. do korzystania z różnorodnych udogodnień i zniżek w odpłatności za usługi oferowane przez podmioty wspierające w ten sposób rodziny wielodzietne: powiat wołomiński, gminy (które przystąpią do programu) oraz inne podmioty, takie jak domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji. Do programu będą mogły przystępować także firmy prywatne. 

Ważnym elementem wsparcia rodziny wielodzietnej będzie system zwrotu części kosztów zakupu biletu imiennego (okresowego autobusowego lub kolejowego) na dojazd do pracy lub szkoły (dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny będących członkami rodzin wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci). System będzie obejmował nie tylko dzieci, ale także rodziców. Powiat Wołomiński będzie udzielał gminom specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie tego systemu. 

- Chciałabym podziękować za możliwość uczestniczenia w Radzie ds. Rodziny. Z racji tego, że sama jestem rodzicem i reprezentuję klub mam (z którego zajęć korzystają rodzice z całego Powiatu Wołomińskiego) polityka prorodzinna jest dla mnie kluczowym zagadnieniem - mówi Dorota Jaworska z „Mamy Wołomin” - Gratuluję pomysłu projektu TAKrodzina.pl. 

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa wołomińskiego 
 
Data umieszczenia: 28.01.2013 r.