Cele i działania

Kategoria: O programie
Opublikowano: wtorek, 02, kwiecień 2013 16:27
Super User
Odsłony: 2907

Cele Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim CEL GŁÓWNY: Tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. 


CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA:

CEL 1. Wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa.

Działanie 1. Przeprowadzanie kampanii społecznej promującej rodzinę/macierzyństwo.

Obserwowane współcześnie zmiany form życia rodzinnego, zachowań dotyczących zawierania małżeństw i postaw prokreacyjnych oraz zmiany modelu rodziny wskazują m. in. na potrzebę stałego podkreślania roli i znaczenia rodziny i dzieci w społeczeństwie w różnych obszarach życia. 

Działanie 2. Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej rodziny wielodzietne.

Rodziny wielodzietne bardzo często postrzegane są w sposób negatywny. Planowana kampania społeczna będzie miała na celu zmianę takiego wizerunku. Zostanie przedstawiona rola i znaczenie rodzin wielodzietnych dla rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Działanie 3. Wspieranie poradnictwa i szkoleń dla rodzin i chcących założyć rodzinę.

Istniejące formy instytucjonalnego poradnictwa rodzinnego są niewystarczające. Realizacja zadania obejmie rozszerzenie poradnictwa, m.in. poprzez prowadzenie warsztatów zwiększających kompetencje rodzin i chcących założyć rodzinę w zakresie ekonomii rodziny, edukacji finansowej, komunikacji w małżeństwie, rozwiązywaniu konfliktów, umiejętności wychowawczych itp.

Działanie 4. Opracowanie diagnozy sytuacji rodzin w Powiecie Wołomińskim.

Przygotowywanie niniejszego programu wykazało konieczność opracowania diagnozy sytuacji rodzin w Powiecie Wołomińskim, która opisywałaby całościowo stan rodzin, poczynając od liczby rodzin i stanu dzietności. 

Działanie 5. Wspieranie rozwoju organizacji społecznych stawiających sobie za cel dobro rodziny.

Polityka prorodzinna to nie tylko zadanie instytucji państwowych. Ważne jest, aby w realizację tego zadanie włączyły się również organizacje pozarządowe. Konieczne jest stwarzanie w powiecie korzystnych warunków dla organizacji społecznych, które dobro rodziny stawiają sobie za swój cel.

Działanie 6. Upowszechnianie informacji o instytucjach i formach pomocy wspierających rodzinę.

W Powiecie Wołomińskim działa wiele instytucji publicznych prowadzonych przez samorząd powiatowy i samorządy gminne, organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, które realizują działania wspierające w różny sposób rodzinę. W ramach zadania zostanie opracowany informator, w którym znajdą się informacje o instytucjach oraz prowadzonych przez nie formach działania. 

Działanie 7. Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokazującego wartość rodziny i dziecka.

Realizacja w szkołach programów „Przygotowanie do życia w rodzinie” jest niewystarczająca dla przygotowania młodego pokolenia do życia w rodzinie. Realizacja zadania związana jest z poszerzeniem oferty edukacyjnej obejmującej takie zagadnienia, jak m. in. więź rodzinna, relacje rodzinne, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, macierzyństwo, ojcostwo, rodzina a społeczeństwo.CEL 2. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rodziny

Działanie 1. Powołanie Rady ds. Rodziny w celu inicjowania i koordynacji współpracy lokalnych podmiotów działających na rzecz rodzin.

Istnieje potrzeba koordynacji działań podejmowanych na rzecz rodziny przez różne instytucje publiczne i społeczne, realizujące na terenie powiatu działania prorodzinne o zasięgu lokalnym lub ponadgminnym. Zadaniem rady będzie wspieranie realizacji programu oraz jego monitorowanie.

Działanie 2. Wspieranie prorodzinnych inicjatyw samorządów gminnych.

Istnieje wiele obszarów w zakresie zadań własnych samorządów gminnych związanych z funkcjonowaniem rodzin. W ramach zadania planuje się inspirowanie samorządów do podejmowania działań prorodzinnych oraz dofinansowanie tych działań. 

Działanie 3. Wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny.

W ramach zadania planowane jest wprowadzenie programu Powiatowej Karty Rodziny, której podstawowymi celami będą zwiększenie szans rozwojowych oraz poprawa warunków życia rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych. Cele programu będą realizowane poprzez wprowadzenie różnorodnych uprawnień oraz systemu ulg dla rodzin. Do programu przystępować będą mogły zarówno gminy, przedsiębiorcy jak i organizacje społeczne z terenu powiatu.

Działanie 4. Uwzględnienie sytuacji rodzin w zadaniach realizowanych przez instytucje powiatowe.

Część zadań wykonywanych przez instytucje powiatowe, takie jak np. Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szpital Powiatowy, placówki oświatowe, jest związana, w szerokim zakresie, z działaniami na rzecz rodzin. Każda z tych instytucji oddzielnie przygotowuje sprawozdania z realizacji swoich zadań. Proponuje się, aby w ramach zadania przygotować dokument, w którym ujęte zostałyby działania tych instytucji o charakterze prorodzinnym oraz opracowane zostałyby zasady dotyczące uwzględniania sytuacji rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych w działaniach ww. instytucji. 

Działanie 5. Organizowanie konkursu na najciekawsze inicjatywy lokalne dotyczące szeroko pojętych spraw związanych z rodziną.

W powiecie organizowane są inicjatywy związane z działaniem na rzecz rodziny. W ramach zadania przewiduje się organizowanie konkursu, którego celem byłoby promowanie tego typu przedsięwzięć. Adresatami konkursu mogą być samorządy, jak i organizacje społeczne.

Działanie 6. Promowanie prorodzinnych działań przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie konkursu „Firma przyjazna rodzinie”.

Jednym z ważnych elementów umożliwiających rodzinie prawidłowe funkcjonowanie są ułatwienia dla pracujących rodziców w ich miejscach pracy. Pracodawcy mogą stosować różne formy wspierania rodzin o charakterze ponadstandardowym, jakimi są np. paczki czy talony świąteczne. Konkurs będzie miał za zadanie promować firmy przyjazne rodzinie oraz innowacyjne formy wspierania rodzin.

Działanie 7. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną.

W ramach zadania przewiduje się udzielanie wsparcia, w tym finansowego, np. w ramach systemu patronatów Starosty, dla organizatorów czasu wolnego dla rodzin.