Najczęsciej zadawane pytania

Kategoria: Powiatowa karta rodziny
Opublikowano: wtorek, 02, kwiecień 2013 19:34
Super User
Odsłony: 2682

ABC Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl 
w pytaniach i odpowiedziach

 

Kto może otrzymać Powiatową Kartę Rodziny?

Powiatową Kartę Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej, w tym wielodzietnej rodziny zastępczej, zamieszkałej na terenie Powiatu Wołomińskiego pod wspólnym adresem, pod warunkiem, że Gmina na terenie której zamieszkuje rodzina wielodzietna przystąpiła do Programu Powiatowej Karty Rodziny. Karty wydawane są na wniosek rodzica/przedstawiciela ustawowego każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie.

 

Kogo uznaje się za rodzinę wielodzietną?

Za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę składającą się z rodziców lub jednego rodzica, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci, o których mowa w zdaniu poprzednim wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje opiekunów pełni funkcję rodziny zastępczej.

 

Jakie korzyści daje Powiatowa Karta Rodziny?

Powiatowa Karta Rodziny uprawnia do korzystania z różnorodnych udogodnień i zniżek w odpłatności za usługi oferowane przez podmioty wspierające rodziny wielodzietne, którymi obok Powiatu Wołomińskiego są Gminy z terenu Powiatu Wołomińskiego które przystąpiły do Programu Powiatowej Karty Rodziny oraz inne podmioty, w tym prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpiły do Programu Powiatowej Karty Rodziny.

  

Jakie są rodzaje Kart?

Ze względu na liczbę dzieci w rodzinie wielodzietnej, wydawane są następujące rodzaje Powiatowej Karty Rodziny:

1) Powiatowa Karta Rodziny 3+ - dla rodzin wychowujących troje dzieci

2) Powiatowa Karta Rodziny 4+ - dla rodzin wychowujących czworo dzieci

3) Powiatowa Karta Rodziny 5+ -  dla rodzin wychowujących pięcioro i więcej dzieci  

 

Co zrobić, aby otrzymać Powiatową Kartę Rodziny?

Po sprawdzeniu, czy Gmina na terenie której zamieszkuje rodzina wielodzietna przystąpiła do Programu Powiatowej Karty Rodziny, rodzic/przedstawiciel ustawowy składa wypełniony i podpisany przez osoby pełnoletnie będące członkami rodziny Wniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków swojej rodziny wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wniosek można pobrać drogą elektroniczną ze strony www.takrodzina.pl lub osobiście w wyznaczonej do tego jednostce Gminy właściwej dla miejsca zameldowania rodziny wielodzietnej.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie Karty?

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy złożyć w wyznaczonej do tego jednostce Gminy właściwej dla miejsca zamieszkania rodziny wielodzietnej.

 

Jakie dokumenty są niezbędne przy składaniu wniosku?

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok bieżący lub poprzedni oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci, które ukończyły 18 lat, a także dołączyć aktualne kolorowe zdjęcie każdego członka rodziny.

Szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów udzieli Państwu wyznaczona do tego jednostka Gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.

 

Gdzie mogę odebrać Powiatową Kartę Rodziny?

Powiatową Kartę Rodziny odbiera wnioskodawca w wyznaczonej do tego jednostce Gminy, w której składał wniosek.

  

Jak długo trzeba czekać na Kartę?

Wniosek o wydanie Karty jest rozpatrywany w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Czy Karta jest płatna?

Nie, Karta jest bezpłatna.

 

Co zrobić w przypadku utraty lub uszkodzenia Karty?

W obu tych przypadkach osoba uprawniona, chcąca uzyskać jej duplikat, jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej właściwej jednostki Gminy i wystąpienia z prośbą o wydanie duplikatu.

  

Gdzie znajdę informacje o aktualnych ulgach i zniżkach?

Aktualny katalog ulg i zniżek jest publikowany na stronie internetowej www.takrodzina.pl oraz na stronach internetowych gmin.

  

Jak długo ważna jest Karta?

Karty są wydawane na okres 2 lat od daty wydania.

O każdej zmianie sytuacji rodzinnej mającej wpływ na uprawnienia do korzystania z Programu Powiatowej Karty Rodziny czy na zmianę rodzaju karty, członkowie rodziny wielodzietnej zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wyznaczoną do tego jednostkę Gminy właściwą dla miejsca zamieszkania.